Profitshare Partner Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek

A jelen általános szerződési feltételek a Profitshare Partner Szolgáltatás (a továbbiakban, mint „Szolgáltatás”) vonatkozásában a Partnerek számára szabályozni rendelnek valamennyi szerződéses feltételt, amely(ek) alapján a Szolgáltatás megvalósul, továbbá szabályozzák a jutalék alapú hirdetési- és reklámtevékenységeket annak érdekében, hogy ezen szolgáltatásnyújtás minden internet-felhasználó, valamint a Profitshare Hirdetői számára korrekt és megfelelő módon valósuljon meg.

A Profitshare Partner Szolgáltatás általános szerződési feltételei

1. BEVEZETÉS

a) A jelen „Profitshare Partner Szolgáltatás Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban: „Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek” vagy „ÁSZF”) tartalmazza a Conversion Marketing Kft. (székhely: Honvéd utca 8. ½, 1054 Budapest; cégjegyzékszám: 01 09 273416; adószám: 25407844-2-41; e-mail cím: profitshare@conversion.hu ) (a továbbiakban: Üzemeltető vagy Profitshare) által fejlesztett és működtetett Szolgáltatás használatára irányadó feltételeket.

b) A Szolgáltatás igénybevételéhez a felhasználó köteles elfogadni a jelen (azaz a Platformon Felületen, elérhető: www.profitshare.hu) közzétett ÁSZF-et. A Platformon történő regisztráció elvégzésével a felhasználó egyértelmű hozzájárulását adja ahhoz, hogy a Platform használata során a Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket magára nézve kötelezőnek fogadja el, beleértve a közvetítői jutalékra vonatkozó irányelveket, valamint az Online Hirdetésekre vonatkozó egyedi hirdetői feltételeket.

c) A regisztrációs folyamat befejezését követően a Szolgáltatás igénybevétele, használata a Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek módosításainak elfogadását jelenti. Profitshare jogosult a jelen ÁSZF-et egyoldalúan bármikor módosítani, míg a Szolgáltatás felhasználói (Partnerek) kötelesek folyamatosan követni minden, a Platform erre szolgáló felületén közzétett módosítást, mely módosítások a Platformon való közzététel napján lépnek hatályba.

d) A Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek be nem tartása, megszegése esetén Profitshare fenntartja a jogot, hogy a Partnernek járó, de még ki nem fizetett jutalékösszeg pénzügyi teljesítését a Partner részére, valamint a Szolgáltatás további igénybevételének lehetőségét megtagadja és a Partner Fiókját deaktiválja, mely jog gyakorlása egyéb kötelezettséget nem keletkeztet Profitshare és/vagy bármely Hirdetője részére.

2. ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

Jelen ÁSZF értelmében

Hirdető: mindazon jogi személy, aki Online Hirdetés útján elérni kívánt Konverziók elérése céljából veszi igénybe a Platformot, illetve a Szolgáltatást;

Partner:az a jogi személy, aki a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételeknek megfelelően abból a célból használja a Szolgáltatást és a Platformot, hogy előre megfogalmazott üzleti célkitűzések (Konverziók) teljesülését segítse elő a Hirdetők számára;

Aktuális Bevétel: a Partner által megszerzett, jóváhagyott, de részére még ki nem fizetett teljes jutalékösszeg, amely a Partner Fiókjában a lekérdezés pillanatában elérhető;

Kifizetendő Bevétel: a Partner Fiókjában minden hónap 22. napján rendelkezésre álló Aktuális Bevétel összege, amennyiben az a Minimum Kifizetési Küszöbértéket eléri, melynek kifizetése a Partner részére az alábbi feltételek együttes fennállása esetén teljesíthető:

a) a Partner és a Profitshare között létrejött a Marketing Szolgáltatási Szerződés;

b) a Partner az automatikus kifizetési opciót nem deaktiválta;

Partner Kód: a Platform által a Partner számára generált egyedi azonosító, melynek segítségével a Partner az Online Hirdetések során azonosítani tudja a Látogatókat, valamint regisztrálni, ellenőrizni és validálni tudja a Konverziókat;

Jutalék: az az összeg, amelyet a Hirdető a Partner részére közvetetten, Profisthare-en keresztül a Hirdető által támasztott és Partner által elért konverziós célok – Platformon és Szolgáltatáson keresztül –történő teljesüléséért ellenszolgáltatásként fizet;

Megállapodás: a Marketing Szolgáltatási Szerződés, melyet Profitshare a Platformon keresztül bocsát a Partnereknek rendelkezésére, és amely a Profitshare és a Partner között jön létre annak érdekében, hogy a Partner jogosulttá a váljon a Kifizetendő Bevételekre. A Megállapodás annak feltételei Partner általi elfogadására irányuló kifejezett nyilatkozattal és a Platformra történő regisztráció Profitshare általi visszaigazolásával jön létre. A Megállapodás az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (a továbbiakban: Ekrtv.) 5.§ (4) bekezdésének megfelelően online szerződés. A Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos verziója a Partner és Profitshare között létrejött Megállapodás elválaszthatatlan részét, mellékletét képezi;

Partner Fiók: a Partner számára a Platformon rendelkezésre álló egyéni felhasználói felület, ahol teljeskörűen nyomon követhet valamennyi, a partnertevékenységgel és annak eredményességével kapcsolatos információt, így különösen a megszerzett Konverziók számát/mértékét, az Aktuális Bevétel egyenlegét, valamint ahol értesítéseket kap Profitshare-től, beleértve az esetleges frissítéseket, módosításokat, változásokat;

Konverzió: minden olyan, a Hirdető által kilátásba helyezett és a Hirdető honlapjának Látogatója által a Partner által a Platformon keresztül, annak használata által megjelentetett Online Hirdetés következtében végrehajtott online tevékenység/cselekedet, amely a Hirdető számára értékkel bír;

Ez magában foglalja különösen, de nem kizárólagosan, a Látogató általi online termék és/vagy szolgáltatás rendelést, árajánlat kérést, különböző marketing eseményekre vagy kampányokra történő jelentkezést, feliratkozást, bizonyos szolgáltatások igénybevételét illetve hírlevélre történő feliratkozást;

Az ellenszolgáltatáshoz teljesítendő konverziós követelményekre vonatkozó különös feltételeket az egyes Hirdetők külön határozzák meg, az erre vonatkozó információ a Partner számára a Platformon keresztül érhető el. Amennyiben a Konverzió tárgyát egy termék és/vagy szolgáltatás online megrendelése képezi, úgy a Hirdető csak abban az esetben köteles a Konverzió ellenértékét megtéríteni, ha a Hirdető a Látogató által a Hirdető oldalán megvásárolt termék/szolgáltatás vételárát megkapta, és ezen termékek/szolgáltatások tekintetében az elállási jog gyakorlására/ a termék visszaküldésére nyitva álló határidő lejárt/letelt;

Sütik: a betűkből és számjegyekből álló, felhasználói profilalkotásra alkalmas kisméretű fájlok, amelyeket a Látogató számítógépére, mobileszközére vagy más egyéb okos-készülékére telepített webes böngésző program tárol el, és amelyek segítségével a keletkezett/Partner által elért Konverziók nyilvántarthatók;

Hirdetési Eszközök: a Platform által a Partner számára biztosított specifikus eszközök, amelyek segítségével a Partner a Hirdetők hasznára Konverziókat generálhat, azokat nyilvántarthatja valamint kiszámolhatja az adott Konverzió után járó Jutalék mértékét.

Online Média: az interneten fellelhető hirdetési helyek összessége;

Hirdetési Formák: mindazon technikák, amelyek segítségével az Online Média felületén online hirdetési tevékenység folytatható. Hirdetési Formák különösen: tartalmak megosztása közösségi hálózatokon, natív hírdetések alkalmazása, szponzorált blogbejegyzések írása, weboldalakon megjelenő bannerek használata, stb;

Visszatérési Időszak:az adott Hirdető által megállapított leghosszabb időtartam, mely alatt a Konverziók mérése történik, kezdve attól az időponttól, amikor a Látogató utoljára lépett be (kattintott) a Partner által alkalmazott Hirdetési Eszközbe;

Platform (vagy Felület): az a Profitshare által fejlesztett és működtetett technikai rendszer (partnerfelület), amely a Szolgáltatás Partner részéről való igénybevételéhez és használatához, különösen a Hirdetők hasznára Online Hirdetés útján megvalósított konverzió-eléréshez szükséges összes információval és eszközzel együtt a Partner rendelkezésére áll www.profitshare.hu domain címen, amelyet az Üzemeltető bocsát a Partner rendelkezésére a jelen ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően. A Hirdetők által Partnereknek fizetendő Jutalékok aktuális értékéről/állásáról és a velük összefüggésben előbbiek által esetlegesen kilátásba helyezett kiegészítő korlátozásokról (ideértve a Visszatérési Időszakokat is) a Platform erre szolgáló felülete nyújt naprakész információt, mely információ a jelen ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi, ezeket illetve változásaikat a Partner köteles követni;

Minimum Kifizetési Küszöbérték: az a legalacsonyabb összeg, amelyet az Aktuális Bevételi egyenlegnek el kell érnie annak érdekében, hogy a Partner számára kifizetést lehessen teljesíteni.

Online Hirdetés: mindazon tevékenység, melynek során a Partner a Hirdetési Eszközt az Online Média felületén a Profitshare-rel kötött megállapodás alapján, a Hirdetők által támasztott követelményeket figyelembe– és alapul véve Konverzió és Jutalék elérésének céljából alkalmazza;

Szolgáltatás: a Partnerek számára nyújtott Profitshare Partner Szolgáltatás, melynek igénybevételével a Partner a Platformot arra használja, hogy a Hirdetők hasznára Konverziókat szerezzen, valamint hogy a Kifizetendő Bevételek formájában a Konverzió ellenértékeként ellenszolgáltatásban részesüljön;

Slider: az a Hirdetési Eszköz, amely lehetővé teszi, hogy a Partner a Hirdető ajánlatai közül (termékek, szolgáltatások, promóciók, stb.) kiválassza, mit kíván használni az Online Hirdetéshez;

Látogató: az a személy, aki a Partner által alkalmazott Hirdetési Eszközön keresztül megnyitja a Hirdető weboldalát;

Weboldal: internetes oldal, vagy tematikájában azonos és/vagy közös domain név alatt működő weboldalak csoportja;

Widget: olyan webes alkalmazásból álló Hirdetési Eszköz, amely lehetővé teszi a hirdetési üzenet dinamikus testre szabását a Hirdetők, a Profitshare és/vagy a Partnerek által előzetesen meghatározott követelményeknek megfelelően;

Profitshare Widget: olyan Widget, melynek segítségével a Profitshare speciális módszerein keresztül közvetítésre kerülnek a hirdetési üzenetek egy vagy több Hirdető javára, a Partner által megszerzendő Jutalék maximalizálása céljából.

3. A PARTNER FIÓK REGISZTRÁLÁSA

3.1. A Szolgáltatást az alábbi személyek használhatják, válhatnak Partnerré: azon jogi személy vagy egyéni vállalkozó, amely tevékenységként marketing és/vagy hirdetési tevékenységet folytat;

3.2. A Szolgáltatás igénybevételéhez és használatához a Platformon egy Partner Fiók létrehozása szükséges. Egy Partner egy Partner Fiókkal rendelkezhet Platformon.

3.3. A Partner Fiók létrehozásakor és a Szolgáltatás azt követő használata során a Partner köteles  pontos, valós és hiánytalan adatokat szolgáltatni azonosító adatait, valamint a Hirdetők javára folytatott konverzió-szerzéshez alkalmazandó Online Média felületet illetően. Ezen adatokért a Partner felel.

3.4. A Partner Fiók aktiválása online történik, az aktiváló e-mailt az Üzemeltető a Partner által a regisztráció során megadott e-mail címre küldi meg.

Az aktiváló e-mail akkor kerül kiküldésre, ha a Szolgáltatást használni kívánó Partner az Üzemeltetőnél (azaz a Platformon) megtett regisztrációját követően az Üzemeltető jóváhagyja.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot, hogy a Partner regisztrációját elutasítsa.

Az Üzemeltető a regisztráció jóváhagyását vagy elutasítását munkanapokon 48 órán belül teszi meg.

4. ONLINE MÉDIA, HIRDETÉSI FORMÁK ÉS ESZKÖZÖK

4.1. Azon Online Média felületeket, amelyek Hirdetési Eszközök használatát teszik lehetővé, ellenőrzésre és jóváhagyásra a Profitshare részére be kell mutatni; a Hirdetőknek jogában áll egyéb korlátozásokat bevezetni a Partnerek által folytatott Online Hirdetési tevékenység felületéül szolgáló Online Média vonatkozásában, mely korlátozások érvényességéhez a Platformon való közzétételük szükséges.

4.2. Tilos – akár konverziós vagy bármely más célból – olyan Online Média felület alkalmazása/használata, amelynek használatához a Partner nem rendelkezik jogosultsággal.

4.3. Profisthare az alábbiakban felsorolt Weboldalakat Online Média felületként nem fogadja el illetve nem hagyja jóvá:

a) szexuális vagy pornográf tartalmú, illetve ilyen tartalmat támogató weboldal;

b) weboldal, amely támogatja az erőszakot, a vallási, politikai vagy világnézeti fanatizmust (gyűlöletbeszédet), a faji, etnikai, nemi vagy vallási hovatartozáson, szexuális irányultságon, életkoron vagy fogyatékosságon alapuló hátrányos megkülönböztetést;

c) weboldal, amely rágalmazó, becsületsértő tartalmakat közöl, illetve közönséges nyelvezetet használ;

d) amely tiltott szerek kereskedelmét vagy használatát vonja maga után, segíti elő, illetve támogatja;

e) amely terrorista cselekményekben, lázadásban vagy államrend elleni tiltott tevékenységekben vesz részt, hat közre, illetve azokat segíti elő vagy támogatja;

f) amely bármilyen módon káros hatást gyakorol a kiskorúakra;

g) amely szerencsejátékkal foglalkozik vagy azt segíti elő;

h) amely bármely ország joga alapján jogsértően működik, bármely természetes vagy jogi személy szellemi tulajdonhoz fűződő jogait vagy egyéb védett jogait illetően;

i) amely természetéből vagy tartalmából adódóan sérti a hatályos magyar jogszabályokat;

j) amely illegális tevékenységeket foglal magába, valósít meg, segít elő, támogat vagy azokban részt vesz, értve ez alatt különösen a kalóz oldalakat, Weboldalak hekkelését, fájlmegosztó vagy torrent oldalak használatát – legyen szó akár fájlok és/vagy más, szerzői jogvédelem alatt álló anyagok olvasásáról, letöltéséről vagy másolásáról a szellemi tulajdonhoz fűződő jogokkal rendelkező fél hozzájárulása nélkül;

k) amely tolakodó hirdetési módszereket alkalmaz, úgy, mint felugró (pop-up) ablakok vagy bannerek;

l) amely nem üzemképes, saját tartalom nélkül működik, fejlesztés alatt áll vagy amelynek weboldalain a rendelkezésre álló felület több mint 50%-át hirdetési tartalmak teszik ki;

m) amely olyan tartalommal bír, amelyből valamely más személy kiléte/személyazonossága következtethető, vezethető le, ideértve többek között a Profitshare vagy a Hirdetők képviselőit is;

n) amelynek használata felhasználói regisztrációhoz vagy díjköteles felhasználói fiókhoz kötött, anélkül, hogy az Online Hirdetéshez használni kívánt ilyen típusú Weboldal használatát a Profitshare előzetes értesítését követően írásban engedélyezné.

4.4. A Konverziók eléréséhez a Partner az alábbi Online Média felületeket és Hirdetési Formákat használhatja, melyek használatát köteles a Platformon keresztül jelezni, bejelenteni:

a) hirdetés a Partner által üzemeltetett/működtetett Weboldalakon a Platform által biztosított Hirdetési Eszközök alkalmazásával;

b) fizetett Google AdWords és/vagy Facebook hirdetésen keresztül megvalósított hirdetési kampány;

c) hirdetés Facebook és/vagy Twitter tartalmak megosztásával;

4.5. A Partner által üzemeltetett/működtetett Weboldalon keresztül történő jutalékszerzés feltétele, hogy az adott Weboldalt a Partner a Platformon bejelentse és annak használatát Profitshare ezután jóváhagyja. Egy Weboldal egyetlen hozzá tartozó Partner Fiókon keresztül jelenthető be, illetve használható. Jutalék attól az időponttól adható, amikor az adott Weboldal jóváhagyása megtörtént. Visszamenőlegesen, a Weboldal Profitshare általi jóváhagyását megelőzően szerzett Konverziókra nem adható illetve nem fizethető Jutalék.

4.6. Profitshare fenntartja a jogot, hogy a Partnerek által már bejelentett Weboldalakat saját belátása szerint, időközönként ellenőrizze. Ennek Partner oldaláról történő megtagadása vagy Profitshare felszólításától számított 7 (hét) napot meghaladó ideig történő figyelmen kívül hagyása az érintett Weboldal által a fent jelzett időszakban megszerzett Konverziók után járó Jutalékok törléséhez, valamint a később ugyanezen Weboldal által szerzett esetleges Konverziók után járó újabb Jutalékok kifizetésének megtagadásához vezethet.

4.7. Profitshare fenntartja a jogot, hogy a Partner Weboldalának jóváhagyását követően ezen jóváhagyást az adott Weboldalon keresztül folytatott Online Hirdetési tevékenység tekintetében visszavonja.

4.8. Bármely, a jelen ÁSZF 4.4. pontjában foglaltaktól eltérő Hirdetési Forma alkalmazásához Profitshare előzetes írásbeli/e-mail útján történő hozzájárulása szükséges, amelyhez a Partner köteles Profitshare tudomására hozni minden releváns információt és körülményt.

4.9. Bizonyos Online Média felületeken megjelenő hirdetést (mint például a Google AdWords) a Hirdető részben vagy egészben kizárhat, mely korlátozásokat a Platformon keresztül, annak erre szolgáló felületén köteles jelezni. A jelen ÁSZF elfogadásával, annak részeként és a Szolgáltatás használatával a Partner elfogadja azon Hirdető szerződési feltételeit, akinek részére Online Hirdetést végez.

4.10. Kifejezetten tilos minden olyan hirdetési módszer alkalmazása, amely a kattintások számának mesterséges növelésére irányul, értve ez alatt különösen: Látogatók automatikus átirányítása, a Látogatók Hirdetési Eszközre való csábítása ellenszolgáltatás ígéretével vagy valós ellenszolgáltatás fejében, kivéve azon cashback Weboldalakat (azaz vásárlás utáni pénzvisszatérítéssel működő értékesítés), amelyeket Profitshare előzetesen írásban jóváhagyott.

4.11. Profitshare (beleértve a Hirdetőket Profitshare-en keresztül) fenntartja a jogot, hogy folyamatosan ellenőrizze az Online Hirdetésre vonatkozó feltételek Partner részéről történő betartását, és amennyiben szükségesnek tartja, részletes tájékoztatást kérjen a Partnertől az Online Média, az alkalmazott Hirdetési Forma, valamint a partnertevékenységhez fűződő valamennyi jelentési és elszámolási kötelezettség vonatkozásában (különösen a Weboldal Látogatóinak és látogatottságának száma, a Weboldal forgalmának forrása, stb.). A Partner jelen pont szerinti tájékoztatási kötelezettségét a lehető legrövidebb időn belül köteles teljesíteni.

4.12. A Partner a Platform által biztosított Hirdetési Eszközöket, azok módosítása, így különösen, de nem kizárólagosan a Platform által biztosított Partner Kód megváltoztatása és/vagy lerövidítése nélkül köteles használni. Kivételt képeznek ez alól a bitly (http://bitly.com) és az ehhez hasonló szolgáltatások, amelyek használata esetén a Partner Kód lerövidíthető.

4.13. A Partner köteles a Platform által biztosított Hirdetési Eszközöket tisztességes, harmadik felet nem megtévesztő módon használni. Ennek érdekében az alábbi linkek használata Online Hirdetés céljából szigorúan tilos:

a) linkek, amelyek úgy vezethetik félre a Látogatót, hogy olyan weboldalra, tartalomra vagy kereskedelmi ajánlatra hivatkoznak, amelyre a Látogató ésszerűen nem számíthatott (ideértve a többek között a lejárt kereskedelmi ajánlatokat);

b) linkek, amelyek úgy vezethetik félre a Látogatót, hogy azok tartalma nincs világos hivatkozásokkal ellátva, így a Látogatót különböző weboldalakra irányítják át anélkül, hogy számíthatott volna rá vagy ésszerű elvárásai lehettek volna annak tartalmát illetően;

c) linkek, amelyek úgy vezethetik félre a Látogatót, hogy azokat a Látogató vétlenül olyan képekkel társíthatja, amelyek nem kapcsolhatók/hozhatók összefüggésbe azzal a weboldallal, amire a Látogatót az ilyen linkre való kattintás következtében átirányítják;

d) linkek, amelyek rendeltetésük szerint Sütikkel összefüggő felhasználói profilalkotásra szolgálnak, annak érdekében, hogy a Látogatók a Hirdetők által ellentételezett Konverziókat a jutalékszámítási időszakban a Partnernek a Hirdető számára teljesítendő konverziós cél elérése érdekében végrehajtott bármely cselekedete, tevékenysége nélkül is generálják;

4.14. A Szolgáltatás használatának bármilyen okból való megszüntetése esetén a Partner köteles valamennyi Hirdetési Eszköz használatával haladéktalanul felhagyni azzal, hogy az érintett Hirdetési Eszköz esetleges jogszerűtlen használatából eredő következményekért Profitshare felé és/vagy bármely harmadik fél felé kizárólagosan felelős.

4.15. Profitshare nem vállal felelősséget azon Látogatók magatartásáért, akik deaktiválták a Sütiket, megtagadták a Sütik rögzítését vagy törölték azokat.

4.16. A Partner a jelen ÁSZF elfogadásával és a Hirdetési Eszközök használatával, ideértve a Profitshare Widgetet is, elfogadja a Jutalékok és a Visszatérési Időszakok kiszámításának módszereit, valamint minden olyan rendelkezést és korlátozást, amelyet az Online Hirdetésre közvetve megbízást adó Hirdető – saját belátása szerinti időpontban – egyénileg helyez kilátásba, vezet be.

5. A PARTNER JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

5.1. A Partner jogosult:

a) a Hirdetési Eszközöket a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően, az adott Hirdető egyéni feltételeivel összhangban használni annak érdekében, hogy Konverziókat érjen el és Jutalékot szerezzen;

b) Jutalék formájában ellentételezést kapni a generált és jóváhagyott Konverziók után;

c) részt venni a Profitshare és/vagy a Hirdető(k) által szervezett szakmai megmérettetéseken, versenyeken;

d) megfelelő és előzetes tájékoztatást kapni Profitshare-től a jelen ÁSZF-et érintő módosításokról;

e) időszakosan tájékoztatást kapni a partnertevékenységet, a Szolgáltatást érintő híreket valamint annak működését illetően, továbbá a Partnerek számára rendezett versenyek és események tekintetében.

5.2. A Partner köteles:

a) pontos, valós és hiánytalan információt szolgáltatni azonosítására szolgáló adatait illetően;

b) az Online Média felületeit, a Hirdetési Formákat és a Profitshare által ellenőrzött és elfogadott Weboldalakat kizárólag a rendeltetésüknek megfelelően, az Online Hirdetésre vonatkozó szerződéses szándékkal összhangban használni, figyelembe véve valamennyi, a Hirdetők által esetlegesen meghatározott feltételt és kikötést;

c) az adózással összefüggésben minden esetlegesen szükséges információt átlátható formában Profitshare rendelkezésére bocsátani, illetve az azokat érintő változásokat jelezni;

d) a Profitshare által biztosított Platformot és Hirdetési Eszközöket a jóhiszeműség és a tisztesség követelményeinek megfelelően használni, anélkül, hogy a nevezett Platformon vagy a Hirdetési Eszközökben bármilyen módosítást végrehajtana;

e) a Profitshare és a Hirdetők érdekeit és jó hírnevét tiszteletben tartani és megőrizni valamennyi tevékenysége során, így különösen az általa folytatott kommunikációban és az általa tanúsított üzleti magatartásban;

f) a Profitshare kérésére azonnal rendelkezésre bocsátani minden olyan információt, ami a Jutalék elemzéséhez és jóváhagyásához szükséges;

g) a Platformmal kapcsolatos, általa észlelt valamennyi működési zavart Profitshare felé haladéktalanul jelezni;

h) maradéktalanul teljesíteni és betartani a Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben foglalt kötelezettségeket és feltételeket, annak mindenkor hatályos változatának megfelelően;

6. PROFITSHARE JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI

6.1. Profitshare-t az alábbi jogok illetik meg:

a) Profitshare fenntartja a jogot, hogy folyamatosan ellenőrizze a Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, és annak részét képező, a Hirdetők által megállapított kiegészítő feltételek Partnerek részéről történő betartását azok mindenkor hatályos, Platformon közzétett verziójának megfelelően, azzal, hogy jogosult a Partnertől bármikor részletes tájékoztatást kérni az általa folytatott partnertevékenységet illetően;

b) Profitshare fenntartja a jogot, hogy bármikor törölje az olyan Partnerek által megszerzett bevételeket (ideértve a Jutalékokat és/vagy bónuszokat), akik a Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket, és annak részét képező a Hirdetők által megállapított kiegészítő feltételeket – azok mindenkor hatályos, a Platformon közzétett verziójának megfelelően – nem tartják be, továbbá hogy a Szolgáltatás igénybevételét, használatát az ilyen Partnerrel szemben megtagadja és annak Partner Fiókját törölje, mely jog gyakorlása Profitshare részére nem keletkeztet további kötelezettséget vagy felelősséget;

c) Profitshare fenntartja a jogot, hogy a kérésekre/felszólításokra nem reagáló Partnerek Partner Fiókjához való hozzáférését mindaddig felfüggessze, amíg a kötelezettségét nem teljesítő Partner a kérés/felszólítás tárgyát képező valamennyi információt és jelentést a partnertevékenység vonatkozásában nem bocsátotta Profitshare rendelkezésére;

d) Profitshare fenntartja a jogot, hogy egy adott Hirdető Hirdetési Eszközéhez való hozzáférést a Hirdető kérésére bármely Partnert illetően bármikor megtagadja;

e) Profitshare a Partner előzetes tájékoztatása mellett jogosult módosítani a Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeket;

6.2. Profitshare kötelezettségei:

a) a Partnereknek járó Jutalékok kifizetését a Partnerek részére teljesíteni, amennyiben azok valamennyi, a jelen ÁSZF-ben foglalt szükséges feltételt teljesítettek;

b) biztosítani a Hirdetési Eszközök rendeltetésszerű működését, valamint gondoskodni a Konverziók és a hozzájuk fűződő Jutalékok nyilvántartásáról;

c) a Partner Fiókon keresztül hitelt érdemlő adatokat/információt biztosítani a megszerzett Konverziókról, azok aktuális állapotára való tekintet nélkül („jóváhagyott”, „folyamatban”, „törölt”);

d) a Partnert minden, a jelen ÁSZF-et érintő változásról és módosításról előzetesen értesíteni valamely, számára elérhető, ésszerű módon;

e) a Partnerrel minden, a partnertevékenységet, a Szolgáltatást érintő híreket valamint annak működését illető információt megosztani bármely, számára elérhető, ésszerű módon.

7. JUTALÉKOK, BÓNUSZOK ÉS A PARTNEREK RÉSZÉRE TÖRTÉNŐ FIZETÉS

7.1. Jutalékok megállapítása

7.1.1. A Jutalékok és a Visszatérési Időszakok kiszámítására vonatkozó módszereket, valamint a fentiek megállapítására (és jóváírására) vonatkozó esetleges további feltételeket és korlátozásokat az egyes Hirdetők által külön-külön meghatározott, folyamatosan frissített és a Platformon közzétett feltételek, a jelen ÁSZF részeként szabályozzák.

7.1.2. A Jutalék azon Partner részére kerül megállapításra, aki a Platform által biztosított Hirdetési Eszközök használatával a Látogató utolsó hozzáférését (utolsó kattintás) generálta, amelynek alapján egy adott Hirdető javára történő Konverzió megállapításra kerül.

7.1.3. Jutalék kizárólag a Konverziót generáló Partner részére kerülhet megállapításra, tekintettel arra, hogy a Jutalék különböző Partner Fiókok között vagy a Partnertől eltérő személy részére át nem ruházható.

7.1.4. Profitshare valamennyi Konverziót és a hozzá kapcsolódó Jutalékokat a Platformon keresztül számít ki és tart nyilván, valamint az elszámolást a Partner Fiókban teszi elérhetővé.

7.1.5. A Partnerhez való beérkezéséig a Jutalék aktuális állapota az alábbiak szerint alakulhat:

a) „jóváhagyott” – azt a Jutalékot jelenti, amelynek kifizetése a Platform által, a jelen ÁSZF rendelkezéseinek megfelelően regisztrált és a Hirdető által közvetve jóváhagyott Konverzió után teljesítendő;

b) „folyamatban” – azt a Jutalékot jelenti, amelynek kifizetését a Platform által regisztrált Konverzió után még jóvá kell hagyni, és amelynek teljesítése a Hirdető és/vagy Profitshare jóváhagyására vár;

c) „törölt” – azt a Jutalékot jelenti, amelynek kifizetését a Platform által regisztrált Konverzió után a a Profitshare a Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek nemteljesítésére hivatkozva vagy a Hirdető közvetve a Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek részét képező saját szabályzata alapján megtagadta.

7.2. Bónuszok és/vagy díjak megajánlása

7.2.1. Profitshare fenntartja a jogot, hogy a Jutalékon túlmenően bónuszok és díjak formájában javadalmazza a Partnerek teljesítményét. Ezen bónuszok és a díjak a rájuk irányadó esetleges szabályzatokkal együtt a Platformon kerülnek megjelenítésre.

7.2.2. A Hirdetők jogosultak saját jutalmazási szabályzatot meghatározni és ezt módosítani úgy, hogy a Partnerek részére bónuszokat határoznak meg, ajánlanak meg. A megajánlott bónuszokra vonatkozó feltételek és szabályzatok a Platformon kerülnek megjelenítésre.

7.2.3. A megajánlott bónuszokról szóló információ a Partner Fiókjában kerül megjelenítésre. A bónusz kifizetése kizárólag a Jutalék kifizetésével együtt történik, ha a Partner a jelen ÁSZF-ben meghatározott feltételeket a kifizetés vonatkozásában teljesíti.

7.3. Partnerek kifizetése

7.3.1. Minden hónap 22. napján a nettó 10.000 (tízezer) HUF Minimum Kifizetési Küszöbértéket elérő Partner Fiókjában a Kifizetendő Bevételként könyvelt jutalékösszeg zárásra kerül. Profitshare köteles a Kifizetendő Bevételt a Megállapodásban megjelölt bankszámlájára átutalással megfizetni, amennyiben a Partner aktiválta az automatikus kifizetési opciót. Amennyiben a Partner a bankszámla-adataiban bekövetkezett esetleges változásról nem értesítette Profitshare-t, úgy Profitshare minden, a Partner részére történő kifizetés meghiúsulásából eredő felelősség alól mentesül, a Megállapodásban rögzített bankszámlára teljesített kifizetés Profitshare részéről teljesítettnek tekintendő.

7.3.2. Az a Partner, aki az automatikus kifizetési opciót ideiglenesen kikapcsolta, de később úgy dönt, hogy azt újból aktiválja, az őt megillető Kifizetendő Bevételhez – a jelen fejezet rendelkezései értelmében – legkorábban az elszámolási időszakot követő hónap 22. napjától juthat hozzá.

7.3.3. A kifizetéshez a Partner köteles a Kifizetendő Bevétellel összefüggő teljesítésről Profitshare részére számlát kiállítani és azt a tárgyi hónap 22. és 25. napja között Profitshare részére megküldeni. Amennyiben Profitshare a fentebb megjelölt időszakban nem kapja meg a számlát, úgy a kifizetés feldolgozása az adott hónapban nem lehetséges.

7.3.4. Profitshare nem tartozik kifizetni az olyan Jutalékot és/vagy bónuszt, melynek összege nem éri el a Minimum Kifizetési Küszöbértéket. A bónusz összege nem vonható össze a jóváhagyott Jutalék összegével ahhoz, hogy elérje a Minimum Kifizetési Küszöbértéket.

7.3.5. A Kifizetendő Bevételek (és/vagy esetleges bónuszok) pénzügyi teljesítése banki átutalással történik, a Partner magyar székhelyű/fiókteleppel rendelkező banknál, HUF devizanemben/forintban vezetett folyószámlájára, az elszámolási időszak szerinti hónap 25. napja és az azt követő hónap 5. napja között.

7.3.6. A megajánlott bónuszok Partner részére történő kifizetése kizárólag a Kifizetendő Bevételek kifizetésével együtt lehetséges, amely legkésőbb a megajánlástól számított 12 hónapon belül teljesítendő. A Partner bónuszkifizetésben nem részesülhet, ha Kifizetendő Bevételt egyébként nem szerzett. A fentebb meghatározott időtartam eltelte után Profitshare mentesül a bónuszok kifizetésével összefüggésben keletkező mindennemű kötelezettség és felelősség alól, Partner magára nézve visszavonhatatlanul tudomásul veszi a jelen rendelkezést.

7.3.7. Amennyiben a Kifizetendő Bevételek megfelelő rögzítésének feltételeit 24 hónapot meghaladó, egybefüggő időtartam alatt sem sikerül teljesíteni, úgy Profitshare fenntartja a jogot, hogy a Partnernek járó, ám érvényesíteni elmulasztott Jutalékokat az esetlegesen megszerzett bónuszok teljes összegével együtt törölje, a Szolgáltatás további igénybevételétnek lehetőségét megszüntesse, valamint a Partner Fiókját deaktiválja, mely jog gyakorlása Profitshare és/vagy a Hirdetők terhére további kötelezettséget nem keletkeztet.

7.4. Adózás

7.4.1. A Partner vállalja, hogy a Profitshare részére minden, a Profitshare adózási kötelezettsége teljesítéséhez esetlegesen szükséges adatot rendelkezésre bocsát, valamint az esetlegesen bekövetkező változásokról azok megtörténtével egy időben értesíti Profitshare-t.

7.4.2. Amennyiben a Partner nem tesz eleget a fentiekben körülírt, adatszolgáltatási kötelezettségének, illetve azt hibásan vagy hiányosan teljesíti, úgy ezért felelős, valamint köteles harmadik személyekkel szemben a mulasztásból eredő következményekért teljes körűen helytállni, ideértve az hatóságokat is, különös tekintettel az általuk Profitshare vagy a Hirdető terhére esetlegesen kirótt bírságok vagy kilátásba helyezett adó- és egyéb kötelezettségek teljesítése vonatkozásában. Partner vállalja, hogy szerződés szerinti helytállási kötelezettségéből adódóan köteles Profitshare-nek megtéríteni minden, a fentebb meghatározottakkal összefüggésben esetlegesen felmerülő kárt.

7.4.3. Partner jelen a jelen ÁSZF elfogadására irányuló kifejezett nyilatkozattal nyilatkozza, hogy a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 3.§ (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a reklámadó alanyának minősül.

Partner jelen ÁSZF elfogadásával kijelenti, hogy amennyiben a hatályos magyar jogszabályoknak megfelelően reklámadó fizetési és/vagy bevallási kötelezettsége keletkezik, annak eleget tesz, ennek elmaradásából eredő mindennemű felelősség Partnert terheli, Profitshare és/vagy a Hirdető mentesül minden ez irányú kötelezettség alól.

Partner egyetért azzal, hogy a jelen pontban foglaltak a reklámadóról szóló 2014. évi XXII. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti nyilatkozatnak minősülnek és tekintendők, amelyet Hirdető a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul vesz és elfogad.

Jelen pontban foglaltakat alapul és figyelembe véve a Profitshare fenntartja a jogot, hogy Partnertől a 2014. évi XXII. törvény 3. § (3) bekezdése szerinti további nyilatkozatot kérjen, amelynek Partner köteles eleget tenni. Ezen nyilatkozat megtételének elmaradása a Szolgáltatás további használatának megszüntetését vonhatja maga után.

8. A SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

8.1. Profitshare jogosult bármikor módosítani bármely, a Szolgáltatásra vonatkozó szerződéses feltételt a módosítás tényének a Platformon való közzététele mellett, és/vagy a Profitshare által meghatározott egyéb módon.

8.2. Amennyiben a Partner ezen módosítást számára elfogadhatatlannak ítéli meg, úgy jogosult az együttműködést a Szolgáltatás használatának megszüntetésével haladéktalanul felmondani. A Szolgáltatás - módosítások hatályba lépését, azaz Platformon történő közzétételét követő – igénybevétele, használata a módosítás elfogadásának minősül a Partner részéről.

8.3. A Hirdetők jogosultak bármikor módosítani a Jutalékok mértékét, a bónusz-szabályzatot, az elfogadott Online Média felületekre és Hirdetési Formákra vonatkozó feltételeket, valamint az esetleges további feltételeket és korlátozásokat a Partnerek értesítése mellett. Az Online Hirdetési tevékenység folytatásával a Partner magára nézve kötelezőnek fogadja el az ilyen módosításokat.

8.4. Amennyiben a Partner a Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek módosításait azok hatálybalépésétől számított 30 (harminc) napon belül nem fogadja el a Platformon, úgy Profitshare fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás biztosítását az érintett Partner részére megszüntesse, amely során a Marketing Szolgáltatási Szerződés megszűnik.

8.5. A Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek utolsó módosítással egységes szerkezetbe foglalt, Platformon közzétett, hatályos változata irányadó minden korábbi verzióval szemben.

9. SZELLEMI ALKOTÁSHOZ FŰZŐDŐ JOGOK/IPARJOGVÉDELEM

9.1. A Szolgáltatás igénybevételével a Partner tudomásul veszi és elismeri, hogy a Platform és a Szolgáltatás működésnek alapjául szolgáló technológia és know-how, akár szabadalmaztatott, akár nem, Profitshare kizárólagos tulajdonát képezi. A Partner egyben tudomásul veszi, hogy Profitshare rendelkezik a Platformhoz és a Szolgáltatáshoz fűződő valamennyi szellemi alkotáshoz fűződő joggal, és a Platform ill. a Szolgáltatás – jelen ÁSZF-fel (annak mindenkor hatályos változatával) összhangban való – használatával összefüggésben szerzett felhasználási jogon kívül a Platform és a Szolgáltatás vonatkozásában semmilyen egyéb jogot nem szerez.

9.2. A Partner nyilatkozik és vállalja, hogy Profitshare és/vagy a közvetve a Hirdetők Hirdetési Eszközökhöz fűződő tulajdonjogát mindenkor megóvja és tiszteletben tartja, és ezennel kijelenti, hogy a Hirdetési Eszközöket kizárólag szerződésszerűen és jogszerűen, a Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak, illetve azok mindenkor hatályos változatának megfelelően használja.

9.3. A Partner ezúton nyilatkozik és szavatol  azért, hogy az általa a Konverziók eléréséhez igénybe vett Weboldalakat és/vagy Online Média felületeket – a használatukhoz szükséges valamennyi jog (ideértve a szellemi alkotásokhoz fűződő jogokat is) és engedély tekintetében – jogszerűen használja, a tárgyi Hirdetési Eszközök szerződésszerű alkalmazásáért teljes körű felelősséget vállal, és egyedül helytáll minden olyan igényért, amelyet harmadik fél Weboldalhoz és/vagy Online Média felülethez fűződő valamely szellemi alkotáshoz fűződő jogának vagy más jogának megsértése miatt érvényesítenek. Abban az esetben, ha Profitshare és/vagy közvetve a Hirdető a Látogatótól érkezett panasz útján harmadik fél jogának megsértéséről értesül, Profitshare és/vagy a Hirdető a tárgyi értesítést és/vagy panaszt továbbítja a Partnernek, aki önállóan felelős a jogsértést szenvedett harmadik fél kártalanításáért és igényének orvoslásáért, valamint mindazon költségekért és jogkövetkezményekért, amelyek a fenti nyilatkozatok és vállalások pontatlansága vagy valótlansága következtében Profitshare-nél és/vagy a Hirdetőnél felmerülnek.

10. KÜLÖNÖS RENDELKEZÉSEK

10.1. A Partner vállalja, hogy kártalanítja és mentesíti Profitshare-t és/vagy a Hirdetőt minden harmadik fél általi követeléssel, elszenvedett veszteséggel és költséggel szemben (ideértve a kártérítési igényeket, díjakat és jogi költségeket), amelyek Profitshare és/vagy a Hirdető esetleges marasztalása esetén merülnek fel, illetve a Szolgáltatás Partner részéről történő használatával vagy a Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek megszegésével összefüggésben keletkeznek vagy keletkezhetnek.

10.2. A Szolgáltatás igénybevételével a Partner visszavonhatatlanul feljogosítja Profitshare-t, hogy a Partner által az Online Média felületen alkalmazott Hirdetési Eszközzel kapcsolatos információt megőrizze és kezelje, valamint továbbítsa a Hirdetők felé. A Partner feljogosítja továbbá Profitshare-t, hogy az adatait a Hirdetőknek átadja és a Partner Szolgáltatással összefüggő tevékenységéről statisztikát készítsen, mely statisztikát a Hirdetőkkel és/vagy érdeklődő harmadik személyekkel (pl. új Hirdetők) megossza.

10.3. Partner hozzájárul ahhoz, hogy a Hirdető és/vagy Profitshare –a Partner és Profitshare közötti együttműködés megszűnését követően is – minden díjtól és korlátozástól mentesen használja Partner nevét, logóját és/vagy márkajelzéseit (prezentációs célból), marketing anyagaiban, ügyféllistáiban, pénzügyi beszámolóiban, valamint a Partnereket összefoglaló weboldal-listáiban és/vagy bármi egyéb, az előzőekhez kapcsolódó anyagban.

10.4. A Partner kizárólag a szerződésszerű teljesítés érdekében és a Szolgáltatás rendeltetésszerű használata során, korlátozott mértékben jogosult használni Profitshare nevét és/vagy bármely, a Szolgáltatáshoz fűződő szellemi alkotását, védjegyét, márkanevét (pl. a „Profitshare” nevet). Minden, a jelen rendelkezéstől eltérő felhasználás jogosulatlannak minősül, és a Partner felelősségét vonja maga után.

10.5. A Szolgáltatás igénybevételével a Partner szavatol az alábbiakért: (i) valamennyi, a Platformon történő regisztrációhoz általa megadott információ pontos és valós (ii) minden olyan jogosultság és/vagy engedély birtokában van, amely a Szolgáltatás használatához és a Szolgáltatással kapcsolatos tevékenységhez, és/vagy jognyilatkozat megtételéhez szükséges ; (iii) valamennyi, a Szolgáltatás körén belül általa használt szellemi alkotás feletti tulajdonjog/rendelkezési jog jogosultja; (iv) megfelel a mindenkor hatályos jogszabályoknak és az ezeknek való megfelelést a jövőben is teljesíti.

10.6. A Partner a Szolgáltatás használata során, és a használat megszűnését követően is, teljeskörű titoktartási kötelezettséget vállal, így Profitshare előzetes hozzájárulása nélkül harmadik feleknek az alábbiak vonatkozásában nem ad ki információt: (i) a Szolgáltatáshoz kapcsolódó szoftverrel, forráskódokkal, Látogatói hozzáférésekkel kapcsolatos információ és/vagy (ii) bármilyen egyéb információ a Profitshare és/vagy a Hirdető vonatkozásában, amely bizalmas információnak minősül. Nem tartozik a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettség alá (i) az olyan információ, amely annak nyilvánosságra hozatala idején már más forráson keresztül nyilvánosan elérhető volt anélkül, hogy annak megismeréséhez a Partner a jelen pont szerinti titoktartási kötelezettségét megszegte volna, valamint (ii) mindazon információ, amit az érintett fél valamely hatóság felé jogszabályból eredő kötelezettségből tartozik szolgáltatni.

10.7. A Partner vállalja, hogy a Hirdetési Eszközöket kizárólag a Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételeknek, azok, a Platformon közzétett mindenkor hatályos változatának megfelelően használja, valamint hogy a Hirdetővel a Hirdető által a Platformon közzétett hirdetési kampányok során Konverziók generálása céljából közvetlenül nem lép kapcsolatba. Ellenkező esetben a Partner köteles Profitshare-nek az így keletkezett kárát megtéríteni.

10.8. A Partner tudomásul veszi, hogy a jóváhagyott Jutalékok és/vagy bónuszok kifizetéséhez szükséges Megállapodásnak a Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek, azaz annak Platformon közzétett mindenkor hatályos változata elválaszthatatlan részét képezi, és a Megállapodást az annak elválaszthatatlan részeként csatolt, Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekkel, annak a Platformon közzétett mindenkor hatályos változatával összhangban kell értelmezni.

10.9. A Partner visszavonhatatlanul elismeri és megerősíti, hogy Profitshare sem közvetlen, sem pedig közvetett formában nem szavatol azért, hogy a Partner a Szolgáltatás használatával nyereséget ér el vagy Jutalékot szerez.

10.10. A Kifizetendő Bevétel megszerzésének meghiúsulása nem menti fel a Partnert a Szolgáltatás használatával összefüggő felelősség alól, és a Partner felel a Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek mindenkor hatályos, Platformon közzétett változatának betartásáért a Szolgáltatás igénybevételének bármely pillanatában.

10.11. Tekintettel az jelen szolgáltatás-nyújtás természetére, miszerint a Hirdető csak a Szolgáltatás elvégzését követően teljesít kifizetést, a Hirdető ezennel kifejezetten tudomásul veszi és nyugtázza, hogy a Szolgáltatás teljesítésétől számított 14 napon belül érvényesíthető elállási jogra vonatkozó, az Európai Parlament és a Tanács fogyasztók jogairól szóló 2011/83/EU (2011. október 25.) irányelvével összhangban a magyar jogba a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II/26). számú Kormányrendelettel átültetett rendelkezések a jelen Szolgáltatásra nem alkalmazandók, összhangban a fenti Kormányrendelet 29. §-nak a) és m) bekezdésével.

11. ADATKEZELÉS

11.1. A Profitshare használata során megadott személyes adatok az Üzemeltetővel ügyfélkapcsolatban álló gazdálkodó szervezet/jogi személy képviseletében megadott adatnak tekintendők.

12. SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE

12.1. A Profitshare és a Partner között a jóváhagyott Jutalékok és/vagy bónuszok kifizetésének, illetve a Szolgáltatás használatának tárgyában a Megállapodás határozatlan időtartamra jön létre.

12.2. A Partner az egyes Hirdetők által az Online Hirdetés céljából meghatározott szerződési feltételek betartása mellett jogosult a Profitshare és közötte fennálló Megállapodást, és/vagy a Szolgáltatás használatát bármikor megszüntetni azzal, hogy erre vonatkozó írásbeli nyilatkozatát Profitshare székhelyére postai úton vagy e-mail címére e-mail útján (profitshare@conversion.hu) megküldi. Ebben az esetben a szerződés megszűnése a Partner által Profitshare részére küldött nyilatkozat kézbesítésétől számított 5 (öt) munkanapon belül lép hatályba.

12.3. Profitshare fenntartja a jogot, hogy a Partnerrel folytatott együttműködést bármikor megszüntesse, amennyiben az a Partner nem tesz eleget a Szolgáltatásra vonatkozó mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételekben foglaltaknak. Ebben az esetben a szerződés megszűnése azonnali hatályú, fenntartva Profitshare Partner által elfogadott és tudomásul vett jogát arra, hogy a Partner Folyó Bevételeinek és/vagy az általa esetleg megszerzett bónuszoknak a kifizetését megtagadja, a Szolgáltatás használatának további lehetőségét felfüggessze és a Partner Fiókját törölje, mely jog gyakorlása Profitshare és/vagy a Hirdetők részére további kötelezettséget vagy felelősséget nem keletkeztet.

12.4. Profitshare fenntartja a jogot, hogy Partner számára bizonyos Hirdetési Eszközök használatát Hirdető kérésére, indokolás nélkül beszüntesse.

12.5. Profitshare jogosult saját belátása szerint bármikor egyoldalúan felmondani a Megállapodást a Partnerrel, és/vagy a Szolgáltatást felfüggeszteni azzal, hogy a Partnert ennek tényéről előzetesen értesíti e-mail útján és/vagy a Platformon történő tájékoztatás formájában. Ebben az esetben a felmondás a Profitshare által küldött értesítés időpontjától számított 5 (öt) munkanapon belül lép hatályba. A szerződés ilyen módon történő megszüntetése esetén a Partner nem követelhet kártérítést Profitshare-től, mely rendelkezés elfogadásával Partner kijelenti, hogy az ilyen módon történő szerződés-megszüntetés esetén mindennemű kárigényéről lemond.

12.6. A Megállapodás és/vagy a Szolgáltatás megszűnésekor Partner köteles valamennyi Hirdetési Eszköz használatával, valamint a Szolgáltatás igénybevételét elősegítő és szellemi alkotás és/vagy iparjogvédelmi oltalom alatt álló dolog használatával azonnal felhagyni. A szerződés megszűnését követően esetlegesen szerzett Konverziók semmisnek tekintendők, azok semmilyen fizetési kötelezettséget nem keletkeztetnek Profitshare és közvetve a Hirdető számára.

12.7. A Profitshare és a Partner közötti Megállapodás, illetve a Szolgáltatás használatának megszűnése ugyanakkor nem mentesíti Partnert a Profitshare-nek és/vagy bármely harmadik félnek esetlegesen okozott károkért való felelősség, helytállási kötelezettség alól.

12.8. A Megállapodás, illetve a Szolgáltatás használatának megszűnésekor a Partner Fiókban Kifizetendő Bevételként rögzített jutalék, valamint az esetleges bónuszok összege a Partner részére kifizetendő. Partner részére nem teljesíthető azon összegek kifizetése, amelyek a Partner Fiókban az esetlegesen szerzett bónuszokkal együtt Folyó Bevételként szerepelnek ugyan, de a Minimum Kifizetési Küszöbértéket nem érik el, illetve ha azok a Kifizetendő Bevételként való kezeléshez szükséges feltételeket nem teljesítik. Partner ugyanakkor kifejezetten tudomásul veszi, hogy amennyiben a Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek módosításainak – a jelen szakasz rendelkezéseiben szereplők szerint - elfogadását elmulasztja, úgy az ezen összegektől eleshet. A Partner továbbá kijelenti, hogy az őt megillető Kifizetendő Bevételek és az esetleges bónuszok megállapodás szerinti pénzügyi teljesítésén túlmenően Profitshare-rel szemben további követeléseket nem támaszt.

13. ENGEDMÉNYEZÉS (SZERZŐDÉSÁTRUHÁZÁS)

13.1. Profitshare kifejezett, előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül a Partner nem jogosult a Profitshare-rel kötött Megállapodásból eredő, illetve a Szolgáltatás használatával összefüggő jogait és kötelezettségeit harmadik félre – részben vagy egészben – engedményezni vagy átruházni.

13.2. A Szolgáltatás használatával a Partner elfogadja, hogy Profitshare a Partner hozzájárulása nélkül jogosult a Partnerrel kötött Megállapodásból eredő, illetve a Szolgáltatás rendelkezésre bocsátásával összefüggő jogait és kötelezettségeit bármikor, bármely harmadik félre – részben vagy egészben – engedményezni, átruházni. A Partner továbbá tudomásul veszi, hogy Profitshare jogosult a Szolgáltatást is bármely harmadik félre bármely formában, részben vagy egészben engedményezni vagy átruházni.

14. ÉRTESÍTÉSEK, KAPCSOLATTARTÁS

14.1. A Felek közötti kapcsolattartás, ideértve az értesítéseket, a kommunikációt, illetve a Szolgáltatásra vonatkozó bármely megkeresést e-mail útján történik, a Partner által a Partner Fiókban elérhető regisztrációs űrlapon megadott, valamint a Profitshare által a jelen Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekben (annak mindenkor hatályos, Platformon közzétett változatában) megadott értesítési és e-mail címre küldött üzenet útján.

14.2. A Partner tudomásul veszi, hogy valamennyi, a Profitshare-től a Szolgáltatáson (a Platformon való közzétételen) keresztül kapott értesítés és kommunikáció annak Profitshare általi közzétételétől fogva hatályos és rá nézve kötelező.

14.3. Amennyiben a felek közötti kommunikáció postai úton történik (ideértve a futárszolgálatot is), úgy a levél kézbesítése kizárólag ajánlott, tértivevényes küldeményként minősül érvényesnek, amelynek kézbesítése a fogadó postahivatal, illetve futárszolgálat által visszaküldött tértivevényen jelzett időpont szerint tekintendő teljesítettnek.

14.4. Amennyiben a kommunikáció elektronikus úton, e-mail formájában történik, a kézbesítés időpontjának a küldés szerinti munkanap, vagy ha a küldés nem munkanapra esik, az azt követő első munkanap minősül.

15. VIS MAJOR

15.1. Vis major esetén, amennyiben a Megállapodás – Partner ill. Profitshare részéről történő – teljesítésének akadályozása valamely, a felek érdekkörén kívüli, előre nem látható és elháríthatatlan külső körülményre vezethető vissza, a kötelezettsége teljesítésében akadályozott fél mentesül minden, az adott kötelezettség teljesítésére vonatkozó felelősség alól.

15.2. Vis majornak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbi körülmények: háború, népfelkelés, földrengés, árvíz, embargó, erőszakos kisajátítás, tűzvész, valamint a Platform és/vagy Szolgáltatás működésének vagy az ahhoz való hozzáférés lehetőségének szünetelése vagy megszűnése a Profitshare-nek fel nem róható okból.

15.3. A vis majorra hivatkozó fél köteles a jelen fejezet szerinti akadályoztatás tényét legkésőbb a vis major bekövetkezésétől számított 10 (tíz) munkanapon belül a másik félnek bejelenteni, valamint az azt esetlegesen alátámasztó, igazoló dokumentumokat a kiállítástól számított 30 (harminc) munkanapon belül becsatolni. Az érintett fél továbbá köteles a vis majort okozó körülmény várható megszűnésének dátumát haladéktalanul közölni.

15.4. Amennyiben a vis majorra hivatkozó fél az előbbiekben meghatározott feltételekre, határidőkre, illetve a vis majort kiváltó körülmény keletkezésére és várható megszűnésére vonatkozó tájékoztatási kötelezettségének nem tesz eleget, úgy köteles helytállni a mulasztásával a másik félnek okozott valamennyi kárért.

15.5. A felek egyben kötelezettséget vállalnak arra, hogy vis major esetén minden szükséges és ésszerű intézkedést megtesznek annak érdekében, hogy az adott körülmények között esetlegesen keletkező károkat enyhítsék.

15.6. A vis major időtartama alatt a Felek mentesülnek a felelősség alól a kötelezettségeik nemteljesítését illetően. Amennyiben a vis major annak bejelentésétől számított 3 (három) hónapon belül nem szűnik meg, úgy bármely fél jogosult a Megállapodást, illetve a Szolgáltatást használatát megszüntetni.

16. ALKALMAZANDÓ JOG, JOGHATÓSÁG

16.1. A Partner Szolgáltatás működésére, az azt szabályozó rendelkezésekre, a Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételekre valamint a Megállapodásra a magyar jog irányadó.

16.2. Felek a Szolgáltatásra vonatkozó Általános Szerződési Feltételek (ill. azok mindenkor hatályos, Platformon közzétett verziója) alkalmazásával és értelmezésével összefüggő, valamint a Partner és Profitshare között jelen ÁSZF alapján megkötött Megállapodásból eredő valamennyi jogvita eldöntésére a magyar bíróságok kizárólagos illetékességét kötik ki.